•  

Politika kvality

Záväzok manažmentu organizácie

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju. Zaväzujeme sa plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Zaväzujeme sa plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvale zlepšovanie sa. Chceme sa stať organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby. Svoju činnosť chceme vykonávať, tak ako doteraz, s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Súborom opatrení chceme svojim zamestnancom vytvoriť pracovné prostredie s dôrazom na bezpečnosť pri práci.

Profil organizácie

Naša činnosť pozostáva z výkupu, nákupu, triedenia a zhodnotenia ostatného a nebezpečného odpadu, ďalej z analýzy a predaja železného šrotu a farebných kovov a s tým spojených procesov.

Hlavné zásady politiky kvality našej organizácie

 • Spokojnosť interných a externých zákazníkov, dodávateľov a odberateľov, zlepšenie komunikácie so zákazníkmi
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek na oblasť kvality životného prostredia a bezpečnosti práce
 • Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a zainteresovaných strán trvalým zlepšovaním vo všetkých aspektoch podnikania
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách
 • Motivovať pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci
 • Trvalo vzdelávať pracovníkov na všetkých úrovniach
 • Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Zodpovednosť voči okoliu - nepoškodzovať svojou činnosťou životné prostredie, v rámci možností napomáhať rozvoju regiónu
 • Neustále zlepšovanie - výkonnosti organizácie, kvality produktu, rozširovanie spektra funkcií u jestvujúcich produktov, vytvárať nové produkty, interného prostredia, komunikácie
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní - vhodné techniky na zber, analýzu údajov, dôveryhodnosť výsledkov
 • Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt, predkladanie výhodných zmluvných záruk pre zákazníka
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie
 • Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP
 • Informovať zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách

NAPÍŠTE NÁM

overovací kód

NÁKLADNÁ PREPRAVA

Zabezpečujeme prepravu a odvoz nebezpečného odpadu a železného šrotu vlastnými nákladnými vozidlami. Náš vozový a strojový park obsahuje:

 • - 2x VOLVO s hydraulickou rukou
 • - 1x MAN s hákovým nakladačom
 • - 50x veľkokapacitné kontajnery 25-33 m3
 • - 2x náves BODEX
 • - 1x nakladač FUCHS 350
 • - VZV
 • - Lisy
 • - 3x aligator 

PARTNERI